Navigācija
Your Cart

Noteikumi

Vispārējie noteikumi

 

1.     Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1.1.   Atteikuma tiesības – Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka            Patērētāju tiesību aizsardzībaslikums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255           "Noteikumi par distances līgumu" (turpmāk – Noteikumi par distances līgumu).

1.2.   Cenas – Interneta veikalā norādītās attiecīgo preču cenas, par kādām Pārdevējs tās piedāvā iegādei.

1.3.   Interneta veikals – Pārdevēja uzturēta interneta vietne, kas atrodas interneta adresē www.jayla.lv un ar kuras starpniecību iespējams iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces;

1.4.   Pasūtījuma apmaksas diena – diena, kad Pārdevējs savā norēķinu kontā, kasē vai preču piegādātājs (ja maksājums veikts skaidrā naudā) saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

1.5.   Patērētājs – fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.6.   Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Gold Distribution“, PVN maksātāja numurs LV40203177181, juridiskā adrese: Slokas iela 43, Jūrmala, Latvija, LV-2015;

1.7.   Pircējs – persona, kura veic preču pasūtījumu Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kas nav Patērētājs;

1.8.   Pirkumu grozs – Pircēja izvēlētās preces Interneta veikalā;

1.9.   Puses – Pircējs un Pārdevējs.

 

2.     Noteikumu darbība

2.1.   Noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2.   Papildus šiem noteikumiem Pušu tiesiskās attiecības  nosaka            Civillikums           Komerclikums,           Patērētāju tiesību aizsardzībaslikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3.   Tiesiskajām attiecībām starp Pārdevēju un Pircēju, kas nav Patērētājs, nav piemērojami          Patērētāju tiesību aizsardzībaslikuma un citu patērētāja tiesības reglamentējošo normatīvo aktu noteikumi.

2.4.   Pasūtījuma apstiprinājums, kurā ir norādītas konkrētās preces un to Cena, ir uzskatāms par starp Pusēm noslēgtā līguma sastāvdaļu.

2.5.   Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.jayla.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

3.     Preču raksturojums un Cenas

3.1.   Preču raksturojums, specifikācija un Cenas ir norādītas Interneta veikalā katras attiecīgās preces izvēles logā. Nepieciešamības gadījumā Papildus informāciju par preci iespējams iegūt rakstot uz e-pastu          info@jayla.lv.

3.2.   Preču Cenas ir spēkā savlaicīgas samaksas gadījumā, proti, veicot samaksu šo noteikumu 5.3. punktā norādītajā termiņā.

3.3.   Cenas ir norādītas ieskaitot visus nodokļus. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.4.   Preču sortiments un Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.jayla.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

4.     Pirkumu grozs un pasūtījuma noformēšana

4.1.   Pirkumu grozs tiek izveidots Pircējam izvēloties attiecīgo preci un izmantojot izvēlni „Grozā”.

4.2.   Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas Pirkumu grozā lietojama izvēle „Grozs” lapas labajā augšējā stūrī.

4.3.   Pirkumu grozā redzamas visas izvēlētās preces. Preču daudzums Pirkumā grozā var tikt mainīts izmantojot izvēlnes „+” un „-”. Pasūtījuma noformēšanas turpinājumam lietojama izvēlne „Noformēt pasūtījumu”.

4.4.   Sadaļā “Mans profils” reģistrētiem lietotajiem iespējams piekļūt sistēmai ievadot sava elektroniskā pasta adresi un paroli, kas izmantota reģistrācijai Interneta veikalā. Nereģistrētiem lietotājiem jānorāda nepieciešamā informācija, jāizvēlas piegādes veidu, jānorāda piegādes adresi un jāizvelas apmaksas veidu.

4.5.   Pasūtījums uzskatāms par veiktu un tas kļūst saistošs Pusēm brīdī, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu. Preces tiek nodotas Pircējam tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas. Pircējam nav tiesību saņemt preces pirms pilnīga norēķina veikšanas.

5.     Samaksas kārtība

5.1.   Informācija par samaksas kārtību ir izvietota Interneta veikala sadaļā           “Piegāde & Apmaksa”

5.2.   Pasūtījuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

5.2.1. ar internetbankas starpniecību, izmantojot sadaļā „Apmaksas veids” norādīto internetbanku pakalpojumus;

5.2.2. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu atbilstoši Pārdevēja izrakstītajam rēķinam;

5.2.3. ar maksājumu karti, nerēķinoties internetā;

5.2.4. veicot samaksu skaidra nauda mūsu ofisā.

5.3.   Pasūtījums un rēķins tiek anulēti, ja rēķins netiek apmaksāts 6 (sešu) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža Pircējam.

6.     Piegādes kārtība, maksa par piegādi

6.1.   Par preču piegādi ir paredzēta maksa, tā nav iekļauta preces cenā. Informācija par preču piegādi, tajā skaitā maksa par piegādi, ir norādīta Interneta veikala sadaļā           “Piegāde & Apmaksa”. Piegāde iespējama visā Latvijas Republikas teritorijā.

6.2. Pasūtījuma piegāde ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

        6.2.1. Piegāde ar Omniva pakomātiem visas Baltijas valstīs;

        6.2.2. Piegāde ar DPD servisu visā Latvijā;

        6.2.3. Atbraukt pakaļ precei pie mums ofisā.

6.3.   Piegādes veidu var izvēlēties veicot preču pasūtījumu sadaļā „Piegādes veids”.

6.4.   Preces tiek piegādātas tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts, un Pārdevējs savā norēķinu kontā vai kasē mūsu ofisā ir saņēmis samaksu pilnā apmērā par attiecīgajā pasūtījumā norādītajām precēm.

6.5.   Maksimālais preču piegādes termiņš Latvijas Republikas teritorijā precēm, kas ir pieejamas Pārdevēja noliktavā, ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas. Parasti Preču piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma apmaksas dienas, tomēr Preču piegāde šādā termiņā netiek garantēta un Preces var netikt piegādātas šādā termiņā. Preču piegādes termiņš, kurā tiek garantēta Preču piegāde ir 7 (septiņas) darba dienas pēc Pasūtījuma apmaksas dienas.

6.6.   Par preču piegādes termiņu precēm, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, kā arī par preču piegādes iespēju un termiņu ārpus Latvijas Republikas teritorijas Puses vienojas atsevišķi. Informācija par to vai attiecīgā prece ir pieejama Pārdevēja noliktavā ir izvietota Interneta veikalā blakus attiecīgajai precei.

6.7.   Ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu. Ja šādā gadījumā Pircējs, kurš ir Patērētājs, izmanto Atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, viņš par to informē Pircēju un atmaksā Pircējam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pircēja pasūtījumu.

6.8.   Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Pircēja nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.

6.9.   Preces tiek piegādātas kopā ar preču pavadzīmi – rēķinu.

6.10. Par konstatētajiem preces bojājumiem Pircējam ir nekavējoties jāziņo Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi         info@jayla.lv.

7.     Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam

7.1.   Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs ir saņēmis pēdējo preci.

7.2.   Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit. Atteikuma veidlapas izmantošana nav obligāta, un tās vietā Patērētājs var iesniegt Pārdevējam rakstisku iesniegumu, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un rekvizīti naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.3.   Patērētāja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

7.4.   Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja ofisā.

7.5.   Atdodot kvalitatīvas preces, jāievēro šādi nosacījumi:

7.5.1. Atdotajai precei jābūt nebojātā oriģinālā iepakojumā;

7.5.2. Prece nedrīkst būt bojāta;

7.5.3. Precei jābūt nelietotai, tā nedrīkst būt zaudējusi atbilstīgu izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves)

7.6.   Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības         Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

7.6.1. preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

7.6.2. preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai veselības un higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.

8.     Pārējie noteikumi

8.1.   Starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja veikto pasūtījumu un nosūtījis uz Pircēja elektroniskā pasta adresi (vai citādi) pasūtījuma apstiprinājumu, un tas ir spēkā līdz tā izpildei (samaksai un preces nodošanai), vai šo noteikumu 5.3. punktā minētajam gadījumam.

8.2.   Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

8.3.   Informācija par Pircēja sniegto datu apstrādi un aizsardzību ir norādīta Interneta veikala sadaļā           "Privātuma politika”.

8.4.   Pušu tiesiskajām attiecībā tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti. Strīdi Pušu starpā tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šādi Pusēm neizdodas vienoties, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesu iestādes. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.     Pircēju ievērībai

9.1.   Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Preču ražotāji var mainīt preču specifikācijas bez iepriekšējas paziņošanas Pārdevējam. Preces raksturojumā tiek izmantota ražotāja sniegtā informācija un attēli.

9.2.   Pārdevējs lūdz Pircēju ziņot par pamanītajām neprecizitātēm preces raksturojumā vai attēlā, rakstot uz e-pastu           info@jayla.lv.

9.3.   Visi attēli un apraksti Interneta veikalā izvietoti ar mērķi sniegt pēc iespējas precīzāku informāciju par precēm. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.  Nepieciešamības gadījumā, lai precizētu preces specifikāciju un to raksturojošo informāciju, pirms preces iegādes sazinieties ar Pārdevēja klientu apkalpošanas konsultantiem rakstot uz e-pastu          info@jayla.lv.

10.  Sūdzību izskatīšana un strīdu risināšana

10.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@jayla.lv, vai rakstveidā, nosūtot uz adresi SIA Global Gold Distribution, Slokas iela 43, Jūrmala, LV-2015. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- Iesnieguma iesniegšanas datumu;
- Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē: 

Jūs varat izmantot platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkdatnes
Mēs informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpiniet pārlūkošanu vietnē vai noklikšķinot uz pogas OK, lai apstiprinātu sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātos sīkdatnes. Plašāku informāciju par sīkdatnēm varat atrast šeit